កិច្ចប្រជុំរបស់សមាគមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស​ និងច្បាប់ ហៅកាត់ថា HALO ថ្ងៃទី១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៤

កិច្ច​ប្រជុំ​របស់​សមា​គម​អភិ​វឌ្ឍន៍​មនុស្ស​​ និ​ង​ច្បាប់​ ហៅ​កាត់​ថា​ HALO ​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែ​ កក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០​១៤

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងច្បាប់ HALO

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងច្បាប់ HALO‑សមាគមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងច្បាប់ HALO មិន ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញជាឯកជនអព្យាក្រឹត្យមិន មានការរើសអើង ឬប្រកាន់អំពីនិន្នាការនយោ បាយ និងជាតិសាសន៍ ជំនឿសាសនា អាយុ ឬ ភេទ ពណ៌សម្បុរឡើយ។     ‑ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ និងលើកតម្កើងវិស័យ អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលលើវិស័យច្បាប់ដល់ មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស​និងកិច្ចការយុវជន រួមទាំងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និង សហគមន៍។ ‑សមាគមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សនិងច្បាប់ បានចុះបញ្ជី នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ១០៧២សជណ​នៅ​ថ្ងៃ​​ទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២។